در حال نمایش یک نتیجه

شینه تابلویی

شینه تابلویی

شینه یک قطعه مسی یا آلومینیومی به شکل مکعب مستطیل می باشد که به جای کابل وظیفه برق رسانی را در تابلو برق به تجهیزات درون تابلو ب عهده دارد. ظرفیت جریان شینه های تابلو باید از جریان نامی کلید تغذیه تجهیزات بیشتر باشد.