نمایش یک نتیجه

کابل زوجی یا مخابراتی

کابل زوجی یا مخابراتی کابل ها و سیم های فراوانی در حوزه تجهیزات برقی در بازار به فروش می رسند.